Tuesday, February 18, 2014

PIKEM PAN


 

 

 

PIKEM PAN 

 

Pikil'lem pan sokoll poddlem

Hirvem pan

Murgottun pirgun

Kuch korun hanslem.

 

Pikem panan vincharlem:

Kiteak mhunn tum hanslem?

Hirvea panan mhonlem:

Zanntem  sokllak poddlolem polleun

Mhaka ekdom hansunk ailem.

 

Teddna pikem panan sanglem:

Aicho dis mhozo

Faleancho dis tuzo

Ghott ghantt marun

Monan ugddas dovorcho

 

Aiz hanv mhatarem zalem

Tuzoi xevott osoch zatolo

Aiz hanv zhoddlam

Faleam tunvui zhoddtolem

Teddna dusrim tuka hanstelim

Teddna dusrim tuka hanstelim.

 

Fr. Teo Fernandes,  OCD

No comments: