Tuesday, February 26, 2008

Dinar..... Dinar..... Dinar..... ! (Konkani Kovita)

Dinar..... Dinar..... Dinar....!

- Fr. Teo Fernandes

Ail'lom zoddunk
duddu dinar
Kuwait pavtoch
gomlo sonvsar
dogh-dogh uzo
koxtt marekar
xim kollkollo
kinnacho thar
jivache mhoje
zale bognar
chintun chintun
zalom bejar...
girest ganv
gorib hanv
dinar....dinar.....dinar

Zodduk dinar
axeun ailom
dis, mhoine
sukh sopnelom
vorsan voros
zoddit raulom
somnam sukhrar
mejit urlom
Ghorchim mhojea
vatt chukhlom...
dolle mhojea
voir mollbar
ghor mhojem
pois vattar
ken'na zatlem
rinn kabar
bolsam mhojim
poitat vatt
dinar.... dinar.... dinar

Bailo desh
vhoddlem sopon
adhurem jivit
koxtt nirfoll
anvddo asa
kallzan lipon
mhojench maka
ek vhoddponn
oddruxt koxtt
pollenam mon'n
hatant poixe
ek pixeponn
fattim fuddem
pollena konnn
jiv Kuwait
kalliz Goeam
kitem zoddlam
kaim nam
khoim ghel'lo
khoim nam
udok koxem
omtea kollxear
jivit ritem
axechem lhar....
dinar... dinar... dinar!

www.goa-world.com/goa/konkani/
5/9/2007

No comments: