Tuesday, February 26, 2008

GOEANCHEA RAJKARNACHI ANIK EK CIRCUS

GOEANCHEA RAJKARNACHI ANIK EK CIRCUS
- Fr. Teo Fernandes, OCD
Kuwait

Mhaka kednakai sutti gheun Goeant vochunxem zalam kiteak ki mhonllear Goyant ek boreantli bori ‘circus’ ailea khoim anik he circus-iche kollakar zaun asat khoim Goeanche amdar-montri.


Potrancher hanven vachlea pormonea hi ek boreantli bori circus khoim anik hi circus polleunk Goeant aslelea Goeankaranchem bhag pun Kuwait anik her Gulf dhesant asleanchem dhurbhagea kiteak amkam hi Circus polleunk mellona.

Xi baba! Goeam itlem daktem xhar zaun kitlea pautti mhonn hi circus cholta zait? Goeant tore-torencheo circus-eo choltat zoxeo Mopa vimantoll, lipivadichi circus, SEZ – achi circus anik atam Provorim Secretariatant ailea ti serkar uddoupachi circus.

Heo Goeancheo circus-eo polleun mhaka zalear sarikich vitt ailea. Kitem mhonn polletolom? Goy itlem dhaktem xhar zaun kitlea pautti mhonn hi circus ami polletelanv. Amchech amdar montri amkanch ghat kortat. Hi osli Goyant circus choltana mhaka oxem bhogta, ki ami ghatlelea povitr motak kosloch orth nam mhonn. He amche vinchun kaddlele makodd (monkeys) he pokxeant thaun dusrea pokxeant uddio martat aink amich vichun kaddlele amdar montri amkanch fosoitat.

He je amdar-montri he ami vinchun kaddleat te chor anik nagounne. Porjechea borea passot vavurpache nhoi pun fokot chorun, nagoun aplim bolsam bhorpache. Eklo Mopa, Mopa bob marun PWD chorpachem khatem gheun bhosla anik atam don thonddacho malund zala. Adlo serkar astana eklean SEZ suru kelem anik atam toch chor, Pilat aple hat dhuta anik mhonta hanv kiteant nam. Tisro mhataro sat sort fondant bhitor sopnam sopneta Goencho mukhel montri zaunk. Chovto gundda, gundddagiri korta. Panchvo adlo town planning-acho montri atam circus-icho ‘ring master’ zala. Sattariche makodd makda bhaxen udio marta.

Kosli mhonn circus tum Goeant polletolo. Kitem re Goenkara tum polletai?

Dusre vatten ho lekh boroitana mhojea monant ek oso vichar ieta anik ho vichar zaun asa oso: Hea Goenchea montreank Devachi bhirant mhonloli asa kai? Konsens (Conscience) mhonlolem asam kai? Ze apun kristanv amdar-montri mhontat te misak, kumsarak vetat kai? Mhaka disona he amdar -montri Devak bhietat, konsens aslele monis mhonnon. Kiteak mhonllear Devak bhietele, konsens aslele monis oslim natkam, circus-eo korchenant.


Gelea te pavsant Provorim dongor kosllun mati devun aileli tich mati amche amdar montri assemblint bhoska ghetana devun thoim aslele zalear ekdom borem zaupachem kiteak portun heo circus-eo polleunk mellpacheo nasleo punn kotta oxem hanv suskartam kiteak oxem zalem zalear Goeant hem cholta tem polleunk mellpachem naslem.


Goem mhojem chorun khalem hea chorani anik ghatkea Judasani. Hea chorani Goenche avoicher bholotkar kelo anik korit asat. Hea chorani, nagounneani Goeanche avoik sogllea rasthram mhukar vinglli (naked) korun soddlea. Sogllo sonvsaracho lok heo choltat teo Goencheo circuseo polleun hanstat. Kedi vhoddhli hi loz Goenche porjek !

Goenchi zomin hea chorani, nagouneani Goenchea sudaropachea navan foreingn-erank toxech ghanttiank vinkli. Apleak motam ghalpak hea Goenchea bhailea ghantiank haddun Goeant bhorleat anik tankam ‘ration card’-am korun dileant anik ami Goenkar khoichea khocherent voch amchim kama zainant. Tor sangat Goeankarano tumi osleam chorank, nagounneak kitem kortat?


Hea xikop naslelea toxench ‘character’ nasleleank ami vichun kaddleat anik hech ami vinchun kaddlele amdar-montri amchea pottant ghaltat suri. Sons, sons mhonn kitlem sonstolo? Amchem paxieans kobar zalem. Goenkarano uttat, zage zaeiat, susegad niddon ravonakat. He cholta te circus-icher nixed marat. Hea ghatkean Judas-ank lisanv xikoieiat. Mitachea-faran tanchi fatt foddat. Ami atam tori zage zaum-eia, chotur anik xidduk ravum-eia.


Ami atam tori zage zainat zalear ho soglo sonvsarcho lok amkam hanstolo anim amkam mhonttolo he Goenkar rajkoronn mhollar oxiksit (illiterate) mhonn. Tor Goeankarano heo circus-o bondh korunk ami veginuch koslo nam koslo upai ghevum-eia.

17/01/2008

No comments: